Przywracanie tradycji owczarskich

Termin wiosennego redyku, czyli tradycyjnego wypędu owiec na hale, wyznacza umownie dzień św. Wojciecha, ale w rzeczywistości uzależniony jest on od pogody. W Korbielowie, w województwie śląskim, odbył się on w maju. Całość rozpoczęła się polową mszą świętą. Potem odbyły się tradycyjne obrzędy. Owce mieszał Stanisław Majewski, baca z kilkudziesięcioletnim stażem, który wypasa owce w rejonie Pilska. Zwierzęta poszczególnych gospodarzy łączy on w jedno stado, które w ciągu dnia wypasane jest na halach, a w nocy zamykane we wspólnym koszarze.

Czytaj więcej

Uzgodnienia z Luksemburga

"Prawie w całości udało się osiągnąć nasze najważniejsze priorytety" - poinformował minister rolnictwa i rozwoju wsi Stanisław Kalemba na konferencji prasowej zorganizowanej po powrocie z Luksemburga, w którym odbyły się dwudniowe obrady Rady Ministrów UE ds. Rolnictwa i Rybołówstwa. Obrady zakończyły się długo oczekiwanym zawarciem porozumienia w sprawie założeń Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2014 - 2020. Rozpoczynając podsumowanie efektów szczytu minister wskazał, że udało się wreszcie znaleźć kompromis w sprawie tzw. zazielenienia gospodarki rolniczej. Uzgodniono, że 30 % środków z budżetu EFRROW (II filar WPR - PROW 2014-2020) będzie przeznaczone na działania realizujące cele środowiskowo-klimatyczne (inwestycje, działania "leśne" Natura 2000") co oznacza wzrost o 5% udziału tych środków w tym budżecie, ale jednocześnie przyjęte rozwiązania nie zagrożą prowadzeniu działalności rolniczej.

Czytaj więcej

Rozmowy w Brukseli w sprawie Dyrektywy azotanowej

Minister rolnictwa i rozwoju wsi Stanisław Kalemba wspólnie z ministrem środowiska Marcinem Korolcem spotkali się 19 czerwca w Brukseli z Komisarzem UE ds. środowiska Janezem Potočnikiem. Tematem spotkania była implementacja Dyrektywy Rady 91/676/EWG w sprawie ochrony wód przed zanieczyszczeniem powodowanym przez azotany pochodzące ze źródeł rolniczych (Dyrektywa azotanowa).

Czytaj więcej

Zalesianie gruntów rolnych i zalesianie gruntów innych niż rolne

Gospodarujesz na słabych glebach i uzyskujesz niskie plony? A może masz grunty inne niż rolne, które leża odłogiem? Rozważ tam posadzenie lasu. ARiMR może pomóc sfinansować takie przedsięwzięcie. Od 3 czerwca do 31 lipca można składać do biur powiatowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wnioski o przyznanie pomocy na "Zalesienie gruntów rolnych i gruntów innych niż rolne".

Czytaj więcej

Strony